Sobota, 15.06.2024

Słowniczek pojęć

    

Współpraca

    

Kontakt

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

Twoich Pieniędzy

Twojej Prywatności

Twoich dzieci

Twojego komputera

PORADY

logopedy

psychologa

pedagoga

gimnastyka korekcyjna

szuflada rodziców

PEDAGOGIKA SPECJALNA

tyflopedagogika

surdopedagogika

oligofrenopedagogika

pedagogika terapeutyczna

UZALEŻNIENIA

narkomania

sekty

KOMENTARZE

ROZRYWKA

gry i zabawy

ranking

KONKURS

regulamin

nagrody

galeria

Uzależnienia

Zjawisko narkomanii wciąż rozwija się nie tylko wśród dorosłych i młodzieży, ale także wśród dzieci, dotykając coraz niższych grup wiekowych. Problem narkomanii wnika głębiej w nasze życie codzienne, większości ludziom kojarzy się ze strzykawkami, igłami, heroiną, a narkomania z osobą żyjącą na marginesie społecznym. Jest to jednak problem znacznie głębszy. Powszechnie używane papierosy, alkohol, tabletki uspokajające, czy nasenne społeczeństwo traktuje jako bezpieczne i nie w kategoriach narkotyków, a przecież wszystkie te środki są środkami odurzającymi.

Rozwój zjawiska narkomanii związany jest ze zmianą stylu życia Polaków; szybkie tempo życia, coraz większe wymagania stawiane pracownikom, studentom, uczniom, pogoń za pracą, afirmacja odniesienia sukcesu i nieskrępowanego działania, upadek autorytetu rodziców, kryzys wartości religijnych, bezrobocie, wszystkie te czynniki i wiele innych sprawiają, że coraz więcej osób sięga po środki odurzające.

KLASYFIKACJA NARKOTYKÓW, ICH DZIAŁANIE, WYJAŚNIENIE PODSTAWOWYCH POJĘĆ

Substancje, które nazywamy narkotykami można podzielić według nastepujących kryteriów:

 1. Materiału, z którego powstał narkotyk
  1. narkotyki naturalne
   - opium
   - morfina, kodeina
  2. narkotyki półsyntetyczne
   - heroina
  3. narkotyki syntetyczne
   - metadon
 2. Rodzaju powodowanego uzależnienia
  1. uzależnienie psychiczne
  2. uzależnienie fizyczne
  3. oba rodzaje uzależnień
 3. Sposobu w jaki narkotyk oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy
  1. substancje działające opóźniająco na układ nerwowy
  2. substancje pobudzające ośrodkowy układ nerwowy
  3. substancje wywołujące zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym

NARKOMANIA: stałe lub okresowe używanie w celach nie medycznych środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich.

NARKOTYKI: są to związki chemiczne pochodzenia roślinnego lub otrzymywane syntetycznie mające właściwości przeciwbólowe, uspokajające, pobudzające, odurzające w celu doznania ich wpływu na ośrodkowy układ nerwowy.

UZALEŻNIENIE: określa stan, w którym człowiek nie potrafi obyć się bez danej substancji. Wyróżniamy dwa rodzaje uzależnień:

 • fizyczne - rodzaj uzależnienia powodowanego przez opiaty, barbiturany, pociągające za sobą objawy łaknienia, gdy zaprzestanie się przyjmowania danej substancji.
 • psychczne - narastająca potrzeba psychologiczna przyjęcia narkotyku, którego odstawienie może wywołać objaw złego samopoczucia, oraz stany lękowe. Towarzyszyć temu może zjawisko tolerancji.

TOLERANCJA: jest to określenie odporności na dany środek w wyniku czego dla pozyskania pożądanego efektu zachodzi konieczność zwiększenia dawek przyjmowanego narkotyku.

SUBSTANCJA PSYCHOTROPOWA: każda substancja pochodzenia naturalnego, w tym grzyby halucynogenne, lub syntetycznego działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie środków odurzających stanowiących załącznik do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 24.04.1997 r. wraz ze zmianami (Dz.U. nr 103/2000).

I. Substancje działające opóźniająco na ośrodkowy układ nerwowy

OPIUM - jest substancją wykorzystywaną m.in. jako surowiec do produkcji leków. Otrzymywany jest poprzez nacinanie jeszcze zielonych makówek maku lekarskiego.

MORFINA - Głównie wykorzystywana jest w przemyśle farmaceutycznym, w nieznacznym procencie produkowana jest sposób pozaprzemysłowy. Wystepuje ona w postaci białego proszku, w pigułkach a także pod postacią roztworów.

HEROINA - jest półsyntetycznym, pochodnym związkiem morfiny, wytwarzana z surowca, którym jest opium. Po raz pierwszy wyprodukowana jako lek odzwyczajający od morfiny. Heroina może występować w postaci białego lub beżowego proszku lub brązowego zwanego "brown sugar" a także w postaci płynnej.

BARBITURANY - są to pochodne kwasu barbiturowego. Występują w postaci pastylek, kapsułek, czopków lub w płynie. Barbiturany mają właściwości hipnotyczne i uspokajaące. Przyjmuje się je doustnie, doodbytniczo lub dożylnie. W mniejszych dawkach wykorzystywane są w medycynie do leczenia epilepsji i bezsenności.

LEKI USPOKAJAJĄCE I HIPNOTYCZNE - wykorzystuje się w medycynie w związku z ich działaniem przeciwbólowym i właściwościami uspokajającymi. Środki te często też są stosowane przez narkomanów, którzy przyjmiją je doustnie, doodbytniczo lub domięśniowo.

II. Środki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy

KOKAINA - środek ten, jak początkowo wszystkie narkotyki używany był w medycynie do znieczuleń. Kokaina pochodzi z liści krzewu koka.

CRACK - narkotyk stanowiący odmianę kokainy. Nazwa pochodzi od dźwięku jaki wydaje podgrzewanie kawałków spalonego narkotyku, z ang. "to cracle" - strzelanie, trzaskanie. Wytwarzany jest poprzez mieszanie proszku kokainowego z eterem lub proszkiem do pieczenia, różnymi aktywatorami chemicznymi oraz wodą.

KHAT - jest to roślina pochodząca z Afryki Południowej i Madagaskaru. Liście krzewu mają kolor purpurowo - brązowy z wierzchu błyszczący. Głównym alkaloidem khatu jest cathinone. Pozwala on na wydobycie dużych pokładów energii.

AMFETAMINA - w wyniku prac nad aminami w 1910 roku wynaleziono substancję, którą ochrzczono amfetaminą. Początkowo wykorzystywana do leczenia niekontrolowanych napadów snu. Po roku 1950 obrót amfetaminą został zabroniony. Teraz produkowana jest w celu zapełnienia rynku narkotykowego.

ECSTASY - jest narkotykiem syntetycznym, wydzielona została w 1914 roku z gałki muszkatołowej. Już nieznaczna ilość tego narkotyku powoduje zaburzenia w pracy mięśni szczękowych, nerwu wzrokowego i podnosi znacznie ciśnienie.

III. Substancje wywołujące zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym

KONOPIE INDYJSKIE - marihuana, haszysz, ziele, czaj, maryśka, trawka, bhang, gandzia - to zaledwie kilka z różnych określeń preparatów pochodzących z roślin Cannabis sativa L, inaczej zwaną konopią indyjską. Narkotyk ten można jeść, pić, lub jak to się najczęściej czyni w Europie i Ameryce, palić.

MARIHUANA - sprzedawane nielegalnie na czarnym rynku. Ich najistotniejszym psychoaktywnym składnikiem jest 9 - tetrahydrokannabinol (9 - THC lub THC). Nazwą MARIHUANA określa się ususzone - kwitnące i owocujące wierzchołki oraz liście konopii. Najczęściej jest to mieszanina suchych liści i kwiatostanów żeńskich osobników rosliny, wygladem przypominająca nieco suszoną natkę pietrszki.

HASZYSZ czyli żywica kannabis - to produkt wytworzony poprzez młócenie materiału roślinnego w celu oddzielenia wytwarzających żywicę części roślin od elementów balastowych.

OLEJ HASZYSZOWY - otrzymuje się go w wyniku destylacji zmielonych lub posiekanych konopi indyjskich, Do organizmu podawany jest wraz z dymem. Olej haszyszowy spalany jest w specjalnych fajkach, ewentualnie przyjmowany jest doustnie. Ponadto olej haszyszowy może zostać użyty do powleczenia papierosa (w niewielkich ilościach) a następnie spalony. Objawami zażycia narkotyków uzyskanych z konopi są: podniecenie, sny na jawie, ogólna błogość, depresja, sen. Zażyciu towarzyszy ogólna wesołość, brak koordynacji ruchowej, przekrwienie gałek ocznych, nadwrażliwość zmysłów. Długotrwałe zażywanie prowadzi do wychudzenia, zaburzeń snu, zapalenia krtani i oskrzeli, apatia, trudności z koncentracją, zmienności nastrojów.

LSD 25 - jest to narkotyk otrzymywany z pasożytniczego grzyba zwanego - sporyszem, który zawiera trujące alakloidy. LSD jest nieobliczalnym narkotykiem, którego zażywanie wywołuje stany świadomości sprzyjające popełnieniu samobójstwa, samookaleczeniu, wielodniowym zaburzeniom percepcji. Decyduje o wszystkim wpływ narkotyku na układ nerwowy.

GRZYBY HALUCYNOGENNE - spośród pięciu tysięcy odmian grzybów znanych przez człowieka - około 80 odmian posiada właściwości psychoaktywne. Spośród wszystkich grzybów wywołujących halucynacje, na uwagę zasługują dwa gatunki:
- GRZYBY PSYLOCYBLE (Psylocyble mexicana/ astecorum)
- MUCHOMOR CZERWONY (amanita muscaria), gdyż właśnie te są współcześnie używane ze względu na właściwości psychodeliczne.

PROFILAKTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ - WYJAŚNIENIE POJĘCIA

Profilaktyka jest to "odpowiednie działanie, które ma na celu zapobieganie pojawianiu sie i/ lub rozwojowi danego zjawiska w konkretnej społeczności. Profilaktyka może również polegać na promowaniu alternatywnych zjawisk w stosunku do tych, które usiłuje się wyrugować". (Kompendium Wiedzy o Profilaktyce, praca zbiorowa, F. Bruno, Zapobieganie, t. I, rozdz. 2 str. 6, Biuro ds. Narkomanii, Warszawa 1996). Wyróżniamy 3 stopnie profilaktyki:

PROFILAKTYKA I STOPNIA - ma na celu zapobieganie wzrostowi i rozprzestrzenianiu się zjawiska wśród szeroko pojetej społeczności. Jest ona wprowadzana w życie przez: kampanie informacyjne w środkach masowego przekazu, zapewnienie społeczeństwu odpowiednich środków ochrony, promocję alternatywnych zjawisk w danym środowisku społecznym i kulturowym.

PROFILAKTYKA II STOPNIA - jej celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się i wzrostowi zjawiska w zagrożonej społeczności. Obejmuje ona kampanie informacyjne, modyfikację prawa i zarządzania w celu promocji pozytywnych zmian w zachowaniu społeczności o wysokim stopniu ryzyka lub w celu zapobiegania ekspansji danego zjawiska oraz szkolenie nauczycieli i osób realizujących program zapobiegania.

PROFILAKTYKA III STOPNIA - ma na celu zapobieganie zjawisku recydywy i nawrotom. Polega ona na informowaniu i szkoleniu konkretnych osób, bezpośrednim oddziaływaniem na jednostkę, a także utworzeniu doraźnych struktur i ośrodków - baz leczenia i rehabilitacji.

Duże wsparcie dla osób uzależnionych i ich rodzin niesie pomoc społeczna. Jej struktura administracyjna od 1 stycznia 1999 roku przedstawia się następująco:

 1. Administracja rządowa:
  - Minister Pracy i Polityk Socjalnej
  - Wojewoda
 2. Administracja samorządowa:
  - Samorząd Wojewódzki
  - Powiat Samorządowy
  - Gmina

Wspieranie polityki państwa w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii, ograniczenia rozprzestrzeniania się patologii społecznej, przestępczości poprzez:

 • organizacje pozarządowe
 • wypracowanie skutecznych metod profilaktyki narkomanii
 • promocje zdrowia i propagowanie form zdrowego stylu życia
 • rehabilitacje i readaptację osób uzależnionych
 • działalność informacyjno - edukacyjna

Poradę i pomoc możecie Państwo uzyskać pod adresem:

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR
ul. św. Katarzyny 3
31-063 Kraków

tel./fax 012 430 61 35

Poradnia jest czynna:
poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00
poradnia@monar.krakow.pl
http://www.monar.kki.pl/

LOGOWANIE

Aby móc uczestniczyć w rankingach gier, wysyłać pytania do specjalistów, itd. to musisz być zalogowany.

Login: 

Hasło: 

 
 Załóż konto

AKTUALNOŚCI

więcej o konkursie...Polski program umożliwiający kontrolę nad korzystaniem z zasobów Internetu.
www.cenzor.pl

 

 

Projekt i wykonanie: Ancom. All rights reserved.

Dodaj stronę
do ulubionych